Sari la conținut

Expertiza tehnica poduri

Expertiza tehnica poduri. Primariile care doresc reabilitarea si constructia de poduri/ podete va recomandam sa ne contactati la adresa de email din pagina de contact.Asociatii de propietari pot apela la serviciile noastre de Expertiza Poduri si Podete. Echipa noastra de igineri utilizeaza cea mai noua tehnica in domeniul de proiectare poduri si expertiza de structura si rezistenta poduri.

Expertiza tehnica poduri constructii, comunicatii

Expertiza tehnica poduri constructii si cai de comunicatii Drumuri , cai ferate, poduri, constructii civile si industriale- Infrastructura – sondaje teren de fundare, terasamente si fundatii- Suprastructura – arhitectura, constructii si  instalatii aferente.

A4 – Rezistenta si stabilitatea lucrarilor de drumuri si parcaje

B2 – Siguranta in exploatare a lucrarilor de drumuri si parcaje

D – Protectia mediului pentru lucrarile de drumuri si parcaje

Va oferim cateva dintre informatiile de baza pentru intogmirea unei Expertize Tehnice in scopul reabilitarii s-au consolidarii unui pod/podet


Ex.Caiet de sarcini pentru expertiza tehnica poduri

ex: Popescu Ion

CAIET DE SARCINI

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini constă în realizarea unor expertize tehnice, în urma căreia se va intocmi un document denumit Raport de expertiză tehnică, necesar pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții/studiului de fezabilitate pentru obiectiv mixt de investiţii,conform HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016, pentru următoarele lucrări de investiție:
Modernizare DJ109G:Barbulesti Dolj (DJ109D) – Lunca de Sus – Closca-Căptălan-Corabia-Suditi ; lungime tronson drum -L=3,50 km;
Modernizare DJ 1010A: Pertrosani , tronson Pâclișa-Vurpăr;lungime tronson drum-L=4,2 km;
Modernizare DJ 1073Z:Cimpul Lung (DJ10117E)- Ceparii Pamanteni (DN1A), tronson Lunca Muresului; lungime tronson drum L=1,5 km;
Modernizare DJ 71105E:DN1-Toplita;tronson intravilan și extravilan localitatea Săliștea Gumesti ; lungime tronson drum L=0,6 km;
Pod pe DJ 705B peste Râul Arges (Roata de Jos) la km 3+949.00;

EXPERTIZA TEHNICĂ-conținut cadru


Generalităţi:
Metode de investigare.Date și informatii folosite la elaborarea expertizei;
Descrierea situaţiei existente a drumului judeţean/podului; prezentarea stării de degradare a drumului judeţean/podului care este supus expertizei și evaluarea starii tehnice
Cauzele care au dus la degradarea sectorului de drum/podului;
Concluzii, propuneri, interveneții, cu prezentarea tipului lucrării.

I.Generalităţi, scopul si obiectivele expertizei:
În capitolul intitulat Generalităţi (Motivaţia, scopul şi obiectivele expertizei) se prezintă elementele tehnice şi funcţionale care au stat la baza elaborării expertizei tehnice, după cum urmează:

 • denumirea obiectivului de investiții;
 • numele şi prenumele expertului tehnic atestat la cerinele A4,B2,D-construcţii drumuri si/ sau poduri, cu prezentarea certificatului de atestare respectiv a legitimației de expert tehnic atestat valabilă la data elaborării expertizei tehnice
 • amplasament și încadrare în zonă;
 • caracteristici geofizice ale terenului (conform studiului geotehnic);
 • seismicitatea;
 • adâncimea de îngheț în terenul de fundare și complexul rutier;
 • precizarea categoriei de importanță a construcției;
 • scopul elaborării expertizei tehnice;

II.1.Metode de investigare.Date si informatii folosite la elaborarea expertizei;
În capitolul intitulat „Date şi informatii folosite la elaborarea expertizei” sunt cuprinse toate documentele scrise si desenate de care a dispus expertul tehnic, pentru elaborarea expertizei,astfel:
II.1.1.Rapoarte și buletine de analiză necesare pentru evaluarea stării tehnice a drumului judetean/podului- după caz; investigare vizuală și efectuarea de fotografii relevante;
II.1.2.Studiul geotehnic
Prestatorul are obligatia elaborării studiului geotehnic.Studiul geotehnic va avea următorul conţinut cadru:

A.Părţi scrise :
Date generale
1.Denumirea lucrării
2.Investitor / Beneficiar
3. Proiectant general
4. Proiectant de specialitate Studii geotehnice
5.Numele, adresa şi calitatea tuturor unitaţilor care au participat la investigarea terenului de
fundare
6.Amplasament
7. Documente tehnice furnizate de beneficiar şi/sau proiectant

Date de amplasament
Topografia
Date geologice generale
Cadru geomorfologic,hidrologic şi hidrogelologic
Hidrologia zonei
Date climatologice
Date seismologice
Istoricul amplasamenului şi situaţia actuală
Condiţii referitoare la vecinătăţile lucrării (construcţii învecinate, traffic, diverse reţele, vegetaţie
Încadrarea lucrării în categoria geotehnică
Încadrarea obiectivului în ,,zone de risc”(cutremur, alunecări de teren, inundaţii) care formează ,,planul de amenajare a teritoriului national-Secţiunea V-Zone de risc”

Investigarea terenului


1.Prezentarea lucrărilor de teren efectuate (amplasarea punctelor de investigare, adâncimea investigaţiilor, diametrele forajelor categoria metodei de prelevare, numarul, dimensiunea şi calitatea eşantianelor obţinute);
2.Date calendaristice între care s-au efectuat lucrările de teren şi cele de laborator;
3.Utilaje şi echipamente utilizate la investigarea terenului în adâncime (caracteristicile esenţiale ale utilajelor de forat sau a altor echipamente, adâncimea maximă de investigaţie, numele specialistului care a efectuat descrierea primară a litologiei în cazul investigaţiilor prin foraje);
4.Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat încercările pământurilor şi apei în cazul investigaţiilor prin foraje, cu prezentarea în copie a autorizaţiei de funcţionare a laboratorului şi a anexei cu încercările de laborator autorizate/acreditate.;
5.Prezentarea încercărilor şi analizelor de laborator efectuate şi a standardelor de referinţă;

Date geotehnice
1.Sintetizarea datelor existente în Studiile geotehnice anterioare-dacă este cazul.
2.Prezentarea tabelară şi grafică a rezultatelor încercărilor de teren şi laborator
3.Descrierea tuturor straturilor, inclusiv proprietăţile lor fizice şi caracteristice de compresibilitate şi de rezistenţă, bazate pe rezultatele investigaţiilor
4.Nivelurile existente ale apei subterane,caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune)
5.Calculul de stabilitate-dacă este cazul

Concluzii şi recomandări


1.Condiţii de amplasament cu privire la stabilitatea generală şi locală a terenului
2.Recomandări de proiectare pentru fundaţii (soluţii de fundare, adâncimea minima de fundare, presiuni conventionale şi/sau capacităţi portante)
3.Măsuri pentru asigurarea stabilităţii terenului-dacă este cazul
4,Măsuri în cazul fundării pe pământuri cu caracteristici speciale:pământuri sensibile la umezire, pământuri suscesibile la lichefiere, pământuri cu umflări şi contracţii mari, pământuri gelive, pământuri cu conţinut de materii organice,pământuri eluviale,pământuri sensibile la ingheţ, pământuri agresive faţă de construcţii
5.Recomandări privind execuţia săpăturilor şi/sau umpluturilor pe amplasament.
6.Măsuri speciale pentru prevenirea producerii degradărilor la construcţiile existente,învecinate celei proiectate-dacă este cazul
7.Încadrarea terenurilor în categorile prevăzute de reglementările tehnice referitoare la lucrările de terasamente-dacă este cazul
8.Indicarea amplasamentelor gropilor de împrumut şi volumele disponibile (dacă este cazul)
9.Recomandări privind tehnologiile de execuţie a lucrărilor de fundare
10.Măsuri privind protejarea construcţiei împotriva infiltraţiilor apei subterane şi a accensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice din teren

 1. Măsuri pentru protecţia primară a betonului din fundaţii
 2. Necesitatea întocmirii unui plan de supraveghere şi monitorizare pe parcursul şi după încheierea execuţiei-dacă este cazul
  13.Reglementări tehnice care au stat la baza întocmrii documentaţiei

B.Părţi desenate
1.Plan de încadrare în zonă a amplasamentului
2.Plan general cu indicarea punctelor de investigaţie geotehnică
3.Profiluri geotehnice cu indicarea limitelor diferitelor formaţiuni şi nivelul de apă subterană;pentru amplasamente instabile-profile transversal caracteristice cu evidentierea suprafetelor de alunecare
4.Fişe de foraj cu descrierea straturilor şi parametrii geotehnici, fizici şi mecanici.
Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat MLPTL la cerinţa Af-rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ; .

II.1.3.Studii topografice pe baza cărora să poată fi verificat debușeul podurilor
Studiul topografic va avea următorul conținut:
-baza topografică în sistem de proiecție STEREO ’70
-schițe de reperaj ale punctelor de stație
-inventar de coordonate
Documentația topografică va fi elaborată de către o persoană fizică/juridică autorizată OCPI/ANCPI și va fi predată beneficiarului pe suport de hârtie și pe support magnetic editabil.

II.1.4. Studiu pentru calculul hidraulic al podurilor
-prestatorul are obligația de a tarifa și de a obține de la Administrația Apele Române, debitele necesare pentru calculul hidraulic al podurilor;
-calculul hidraulic al podului se va efectua în conformitate cu prevederile Normativului PD 95/2002-Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor, cu modificările și completările ulterioare;
Totodată prestatorul are obligația de a tarifa și alte studii/documentații tehnice pe care le consideră ca fiind necesare pentru elaborarea expertizei tehnice.

II.2.Descrierea situaţiei existente a drumului judeţean/podului, prezentarea stării de degradare a drumului judeţean/podului care este supus expertizei și evaluarea stării tehnice;
Pentru expertizele de drumuri va fi prezentată descrierea situației existente, astfel :

 • lungimea traseului;lățimea platformei drumului județean;
 • situația dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale;
 • situația podețelor existente;
 • situația amenajării intersecțiilor cu drumurile laterale;
 • lucrări de semnalizare orizontală și verticală existente-după caz;
  În capitolul intitulat „Prezentarea starii de degradare a drumului ” va cuprinde o descriere detaliată a stării tehnice a drumului județean, respectiv a defecțiunilor constatate;
  Pentru expertiza tehnică a podului se va avea în vedere evidențierea degradărilor și disfuncționalităților constatate și analiza stării tehnice a podului conform ,,Instrucțiuinilor tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod-AND 522/2008;

Cauze

III.Cauzele care au dus la degradarea sectorului de drum;
prezentarea cauzelor care au dus la degradarea sectorului de drum județean/ podului;

IV.Concluzii, propuneri, intervenții, cu prezentarea tipului lucrarii.
Capitolul intitulat „Concluzii, propuneri, intervenții” este consacrat prezentarii concluziilor generale ale evaluării stării tehnice a drumului județean/podului, care vor fi urmate de propuneri și măsuri de intervenție considerate necesare pentru obținerea nivelului tehnic și de calitate propus – se vor prezenta minim două soluții privind măsurile de intervenție.
Raportul de expertiză cuprinde decizia de intervenție asupra drumului/podului.Raportul de expertiză detaliază soluțiile și măsurile care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție.
Expertiza tehnică se va preda în 3 exemplare originale pe suport hartie (semnate și ștampilate de expertul tehnic) și în format electronic.
Expertiza tehnică se va realiza pe baza HG 925/1995, Ordinului 777/1999 privind verificarea și expertizarea lucrărilor în construcții și a Ordinului nr.77/N/1999-Îndrumător privind aplicarea prevederilor ,,Regulamentului de verificare și expertizare de calitate, a proiectelor,execuției lucrărilor și construcțiilor, a legislației si reglementarilor tehnice în vigoare privind administrarea, proiectarea, execuția, exploatarea și întreținerea drumurilor publice.

Nota: Cerințele impuse în prezentul caiet de sarcini vor fi minimale. În acest sens orice oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată in considerare, dar numai în măsura în care aceasta presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

1.Date generale ale drumului județean DJ 9107G DJ9107G:Stana din Vale(DJ13307D) – Ulmeni de Sus-Negoiu-Căpataneni-, jud. Alba; lungime tronson drum -L=3,50 km
Traseul drumului județean DJ13307G își are originea în Orașul Mureș (DJ33107D) și străbate localitățiile Ulmeni de Sus-Negoiu-Căpataneni-, jud. Alba prin localitățiile Ulmeni și se termină în orașul Alba la intersecție cu DN145.
Traseul drumului județean DJ10337G care urmează să fie supus expertizării tehnice are o lungime de 3,50 km, având ca și origine orașul Targul Ocna Alba, unde se desprinde din DJ10337D și asigură legătura cu localitatea Ulmeni de Sus.
În cadrul lucrărilor de intervenții propuse de expertul tehnic se va avea în vedere următoarele:

 • îmbunătățirea elementelor geometrice în plan,profil longitudinal și transversal;
 • alegerea și dimensionarea structurii rutiere în conformitate cu normativele în vigoare,capabil să suporte traficul care tranzitează acest sector de drum județean;
 • reprofilarea/ decolmatarea / pereerea dispozitivelor de colectare a apelor pluviale; colectarea și evacuarea apelor subterane-după caz;
 • reparații / inlocuire/ înfințare podețe;
 • realizarea lucrărilor de consolidare a terasamentelor-după caz;
  Termenul maxim de prestare a serviciului este de 1 lună.

2.Date generale ale drumului județean DJ 10337A: Alba Iulia-Pârâul lui Mihai-Vurpăr-Câmpu Globii-Dealul Ferului-Mereteu-Blandiana-Sărăcsău-lim. Jud. Hunedoara, tronson Pâclișa-Vurpăr;lungime tronson drum-L=4,2 km
Traseul drumului județean DJ107A își are originea în Orașul Alba Iulia și străbate localitățiile Pârâul lui Mihai-Vurpăr-Câmpu Globii-Dealul Ferului-Mereteu-Blandiana-Sărăcsău,și trece apoi în județul Hunedoara prin localitățiile Geoagiu,Bobîlna-Repoltu Mare-Uroi- și se termină în localitatea Bârsău județul Hunedoara.
Traseul drumului județean DJ107A care urmează să fie supus expertizării tehnice are o lungime de 4,20 km, având ca și origine localitatea Pâclișa, iar punctul de final al traseul este reprezentat de intrarea în localitatea Vurpăr.
În cadrul lucrărilor de intervenții propuse de expertul tehnic se va avea în vedere următoarele:

 • îmbunătățirea elementelor geometrice în plan,profil longitudinal și transversal;
 • alegerea și dimensionarea structurii rutiere în conformitate cu normativele în vigoare,capabil să suporte traficul care tranzitează acest sector de drum județean;
 • reprofilarea/ decolmatarea / pereerea dispozitivelor de colectare a apelor pluviale; colectarea și evacuarea apelor subterane-după caz;
 • reparații / inlocuire/ înfințare podețe;
 • realizarea lucrărilor de consolidare a terasamentelor-după caz;
  Prestatorul are obligația efectuării expertizei tehnice la podul existent pe traseul drumului județean DJ107A, km 6+900, având ca și curs de apă traversat Valea Cheii, situat în localitatea Pârâul lui Mihai;Lungime totală pod =14 (m), lățime pod=7,00 (m).
  Termenul maxim de prestare a serviciului este de 1,5 luni, de la data încheierii contractului de prestări servicii.

Date generale

3.Date generale ale drumului județean DJ 107Z:Ciumbrud (DJ107E)- Păgida-Gâmbaș-Aiud (DN1), tronson drum situat in intravilanul localității Gâmbaș; lungime tronson drum L=1,5 km
Traseul drumului județean DJ107Z își are originea în localitatea Ciumbrud și străbate localitățiile Ciumbrud,Păgida, Gîmbaș-Aiud.Traseul drumului județean DJ107Z care urmează să fie supus expertizării tehnice are o lungime de 1,50 km, și asigură legătura localității Păgida cu localitatea Gâmbaș.
În cadrul lucrărilor de intervenții propuse de expertul tehnic se va avea în vedere următoarele:

 • îmbunătățirea elementelor geometrice în plan,profil longitudinal și transversal;
 • alegerea și dimensionarea structurii rutiere în conformitate cu normativele în vigoare,capabil să suporte traficul care tranzitează acest sector de drum județean;
 • reprofilarea/ decolmatarea / pereerea dispozitivelor de colectare a apelor pluviale; colectarea și evacuarea apelor subterane-după caz;
 • reparații / inlocuire/ înfințare podețe;
 • realizarea lucrărilor de consolidare a terasamentelor-după caz;

Termenul maxim de prestare a serviciului este de 1 luna, de la data încheierii contractului de prestări servicii.

4.Date generale ale drumului județean DJ 705E:DN7-Tărtăria-Săliștea;tronson intravilan Săliștea Deal; lungime tronson drum L=0,6 km
Traseul drumului județean DJ705E își are originea în drumul national DN7 și care urmează să fie supus expertizării tehnice are o lungime de 0,60 km, situat în intravilanul și extravilanul localității Săliștea Deal
În cadrul lucrărilor de intervenții propuse de expertul tehnic se va avea în vedere următoarele:

 • îmbunătățirea elementelor geometrice în plan,profil longitudinal și transversal;
 • alegerea și dimensionarea structurii rutiere în conformitate cu normativele în vigoare,capabil să suporte traficul care tranzitează acest sector de drum județean;
 • reprofilarea/ decolmatarea / pereerea dispozitivelor de colectare a apelor pluviale; colectarea și evacuarea apelor subterane-după caz;
 • reparații / inlocuire/ înfințare podețe;
 • realizarea lucrărilor de consolidare a terasamentelor-după caz;
  Termenul maxim de prestare a serviciului este de 20 zile, de la data încheierii contractului de prestări servicii.
 1. Pod pe DJ 705B peste Râul Mureș (Vințu de Jos) la km 3+949.00
  Podul este amplasat peste Râul Mureș, pe drumul județean DJ705B, la km 3,949 de intersecția cu DJ107C.
  Acest pod este de importanță vitală pentru locuitorii satelor Vurpăr, Câmpu Globii, Blandiana fiind unica traversare rutieră a Râului Mureș până la Alba Iulia.
  Lungimea totală a podului este de 207m între extremitățile zidurilor întoarse, iar lățimea totală este de 10,4m.
  Asupra structurii de rezistență a podului nu au fost executate lucrări de reparații sau consolidare, exceptând lucrările de întreținere acestea rezumându-se la reparații locale ale grinzii parapet, reparații ale parapetului pietonal, reparații ale îmbrăcăminții asfaltice.
  În baza raportului de expertiză tehnică se va avea în vedere stabilirea stării tehnice a podului,conform Instrucției AND522-2002 privind stabilirea stării tehnice a unui pod, inclusiv concluzii și recomandări privind lucrările de intervenție, propuse.
  Termenul maxim de prestare a serviciului este de 1 luna, de la data încheierii contractului de prestări servicii.

Preturi informative expertiza Tehnica poduri

Expertiza Tehnica poduri
EXPERTIZA TEHNICA PODURI

Oferta pret:
Expertiza Tehnica pentru un pod cu lungimea cuprinsa intre 5,00m 10,00m .6.000,00 lei
Expertiza Tehnica pentru un pod cu lungimea cuprinsa intre 10,00m 50,00m …10.000,00 lei
Expertiza Tehnica pentru un pod cu lungimea mai mare de 50,00m..20.000,00 lei
NOTA: Preturile pentru întocmirea expertizelor sunt informative. Pretul se va negocia intre partile contractante in functie de caracteristicile podului (Lungime totala, Schema statica, Materialul din care este realizat.)

Asteptam detaliile dumneavoastra la adresa de email, pentru mai multe informatii

Open chat
Suntem aici sa va oferim informatii
Buna ziua! Cu ce va putem ajuta?
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security