Sari la conținut

PROIECTARE PODURI

Proiectare Poduri. Firma specializata in proiectarea de drumuri și poduri cu experiență în domeniul proiectării de peste 17 ani. Ne dorim sa simplificam lucrurile și să vă prezentăm acest site de prezentare pentru proiectare drumuri si poduri, cai ferate, proiectare autostrazi, proiectare podete.

Servicii de Proiectare Poduri Profesionale

Serviciile noastre sunt susținute de către echipa noastră de ingineri, oferim garanția calității pentru proieproiectare Poduri in Romania. Avem proiectate in Poduri și podețe in toată tara. Suntem în legătură directă pentru proiectele individuale si ne furnizam proiectele prin licitatii publice cu primăriile și asociațiile de locatari. Executam proiecte poduri și podețe de mare și mica dimensiune in toate judetele tarii. Proiectele noastre sunt garantate pentru o lunga durata de viata in conditii de exploatare adegvate si pe o durata de viata de peste 90 ani. Prin societatea noastra va asiguram o desfășurare de proiect prin susținerea noastră tehnica. Dacă dorit proiectarea de poduri, podețe, vă putem îndruma in documentația pentru proiectul dumneavoastra .

Servicii de proiectare poduri
Proiectare Poduri

Proiect de Poduri, proiecte primărie poduri și podețe, Echipa noastră de ingineri oferă servicii de proiect de Poduri de mari si mici dimensiuni in toată țara

Proiectare Poduri După schema statică

 • Proiectare Poduri cu suprastructura din grinzi simplu rezemate
 • Proiectare Poduri cu suprastructura tip grinda continua
 • Proiectare Poduri cu suprastructura tip grinda continua articulata ( Gerber)
 • Proiectare Poduri tip cadru
 • Proiectare Poduri tip bolta
 • Proiectare Poduri tip arc

Proiectarea poduri După material

 • Proiectare Poduri piatră
 • Proiectare Poduri beton, beton armat, beton precomprimat
 • Proiectare cu elemente cu sectiuni mixte oțel-beton
 • Proiectare materiale compozite
 • Proiectare lemn, metal, coarde

Clasificarea podurilor după destinația acestora.

 • Proiectare poduri rutiere (șosea) destinate circulației rutiere
 • Proiectare poduri de cale ferată – circulației feroviare
 • Proiectare poduri combinate (șosea + tramvai)
 • Proiectare poduri apeducte – susțin canale de aducțiune a apei
 • Proiectarea poduri canal – susțin canale (navigabile)
 • Proiectarea poduri de conducte – apa, gaze, chimice

Clasificarea podurilor după lungime

 • Proiectarea Poduri cu lungimi mai mici de 5 m – podețe
 • Proiectarea Poduri cu lungimi mai mici de 20 m – poduri mici
 • Proiectarea Poduri cu lungimi cuprinse între 20 și 50 m – poduri medii
 • Proiectarea Poduri cu lungimi cuprinse între 50 și 100 m – poduri mari
 • Proiectarea Poduri cu lungimi mai mari de 100 m – poduri foarte mari, în România podurile dunărene

Fazele de proiect

Proiectare faza D.A.L.I

Continutul cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

 1. descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);
 2. relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
 3. datele seismice si climatice;
 4. studii de teren:
 • studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementa rilor tehnice in vigoare;
 • (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, destabilitate ale terenului, hidrologice,hidrogeotehnice, dupa caz;
 1. situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
 2. analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, in clusiv de schimbari climatice ce pot afectainvestitia;
 3. informatii privind posibile interferen te cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

 1. natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
 2. destinatia constructiei existente;
 3. includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;
 4. informatii/oblieatii/constrangeri extrase din documentatiilede urbanism. dupa caz.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

 1. categoria si clasa de importanta;
 2. cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz:
 3. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie:
 4. suprafata construita:
 5. suprafata construita clesfasurata:
 6. valoarea de inventar a constructiei:
 7. alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice silsau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si alimobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principaleale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure,actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice.

4.1. clasa de risc seismic;

4.2. prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

4.3. solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

4.4. recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor decalitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiz detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,functional-arhitectural si economic,cuprinzand:

 1. descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
 • consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
 • protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;
 • interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz;
 • demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;
 • introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
 • introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente;
 1. descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari /bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strictnecesare pentru asigurareafunctionalitatii constructiei reabilitate;
 2. analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afectainvestitia;
 3. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protej ate;
 4. caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati si modul deasigurare a consumurilor suphmentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale coretate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei,detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

 1. costurile estimate pentru realizarea investitiei cu luarea inconsiderare a costurilor unor investitii similare;
 2. costurile estimative de operare pe durata normala de viata/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

 1. impactul social si cultural;
 2. estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:
 • in faza de realizare,
 • in faza de operare;
 1. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

 1. prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta;
 2. analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze petermen mediu si lung;
 3. analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
 4. analiza economica; analiza cost-eficacitate;
 5. analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, alsustenabilitatii siriscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

 1. indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
 2. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingereatintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
 3. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul sitinta fiecaruiobiectiv de investitii;
 4. durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctulde vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduriproprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

7.4. Avize privind asigurarea in cazul suplimentarii capacitatii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului. masuri de diminuare a impactului, masuri decompensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu. in documentatia tehnico-economica

7.6. Avize. acorduri si studii specifice. dupa caz. care pot conditiona solutiile tehnice. precum:

 1. studiu privind posibilitate autilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performante energetice;
 2. studiu de trafic si studiu de circulatie, nu este cazul;
 3. raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice, nu este cazul;
 4. studiu istoric. in cazul monumentelor istorice, nu este cazul;
 5. studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE

1. Constructia existenta:

1.1. plan de amplasare in zona;

1.2. plan de situatie;

1.3. releveu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii – planuri, sectiuni, fatade, cotate;

1.4. planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente istorice si in zonele de protectieaferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):

2.1. plan de amplasare in zona;

2.2. plan de situatie;

2.3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de principiu pentru rezistenta siinstalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa caz;

2.4. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice.

 1. Etapa II – Documentatii tehnice Avize/Acorduri conform Certificatului de Urbanism
  1. Elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii avizelor si acordurilor specificate in certificatul de urbanism.

Proiectantul va elabora documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor, prevazute in certificatul de urbanism, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si le va depune la Beneficiar.

Continutul cadru al documentatillor tehnice in vederea obtinerii avizelor

A. PIESE SCRISE

1. Borderou

2. Lista de semnături

3. Memoriu ce cuprinde informatii generale cu privire la

3.1. date si informatii generale (pozitionare, topografie, ruta, clima, fenomene naturale specifice, categoria de importanta a proiectului, etc;)

3.2. motivatia, scopul si obiectivele interventiei

3.3. descrierea situatia existente

3.4. descrierea solutiei propuse – prezentarea generala a lucrarilor

3.5. descrierea situatiei existente si a solutiilor propuse cu privire la utilitatile din amplasamentul lucrarii

4. Certificatul de Urbanism

B. PIESE DESENATE

1. Plan de ansamblu

2. Plan de incadrare in zona

3. Plan de situatie

4. Planuri de specialitate

2: Proiectare poduri faza S.F.

3. Proiectare poduri faza P.T. ( Etapa I P.A.C./D.T.A.C )

Continutul cadrul al documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC/DTAC

A. PARTILE SCRISE

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor: Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund

2. Memoriu

2.1. Date generale. Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, făcându-se referiri la:

 • amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;
 • clima şi fenomenele naturale specifice;
 • geologia şi seismicitatea;
 • categoria de importanţă a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialitati. Descrierea lucrărilor de:

 • arhitectură;
 • structură;
 • instalaţii;
 • dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;
 • amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:

 • suprafeţele – construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;
 • înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;
 • volumul construcţiilor;
 • procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;
 • coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.5. Anexe la memoriu

 • studiul geotehnic
 • referatele de verificare a documentaţiei tehnice – D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (21) şi (23) întocmite de verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi de investitor.
 • avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz – Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant.
 • acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate – şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

B. PARTILE DESENATE

1. Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în teritoriu

 • plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial

1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei

 • plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:
 • imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
 • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;
 • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele + 0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);
 • denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
 • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
 • accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;
 • planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.

1.3. Planul privind construcţiile subterane

 • Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.
 • În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

2. Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectură. Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

 • planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
 • planurile acoperişurilor – terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
 • secţiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului – cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
 • toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
 • în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2. Structura

 • Planul fundaţiilor se redactează la scara 1:50 şi va releva:
 • modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
 • măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.
 • Detalii de fundaţii
 • Proiect de structură complet. Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri.

2.3. Instalaţii

 • Schemele instalaţiilor. Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.

2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice. În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:

 • Desene de ansamblu

Scheme ale fluxului tehnologic

4. Proiectare poduri faza P.T. ( Etapa II P.T.E.+ D.E)

Continut cadrul al proiectului tehnic si detaliilor de executie conform HG 907/2016 – Anexa 10

A. PIESE SCRISE

I. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

1.2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investiției

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

2. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:

 • descrierea amplasamentul;
 • topografia;
 • clima și fenomenele naturale specifice zonei;
 • geologia, seismicitatea;
 • devierile și protejările de utilități afectate;
 • sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii;
 • căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;
 • căile de acces provizorii;
 • bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Soluția tehnică cuprinzând:

 • caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;
 • varianta constructivă de realizare a investiției;
 • trasarea lucrărilor;
 • protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;
 • organizarea de șantier.

II. Memorii tehnice pe specialități

1. Memoriu de arhitectură. Conține descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii

2. Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții

3. Memorii corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii

III. Breviare de calcul.

Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de construcție în parte. În acestea se vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia de calcul, verificările și dimensionările, precum și programele de calcul utilizate.

IV. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt părți integrante ale proiectului tehnic de execuție, care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate.Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, care prestează, în condițiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, pe specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive.Caietele de sarcini, împreună cu planșele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor.Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă și sistematizată.

1.Rolul și scopul caietelor de sarcini:

 • reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor;
 • detaliază notele și cuprind caracteristicile și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final;
 • prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției;
 • prevăd măsurile și acțiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deșeurilor) după expirarea perioadei de viață (postutilizarea).

2. Tipuri de caiete de sarcini

2.1. În funcție de categoria de importanță a obiectivului de investiții, caietele de sarcini pot fi:

 • caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcțiilor și care se elaborează pentru toate obiectivele de investiții;
 • caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice și care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.

2.2. În funcție de destinație, caietele de sarcini pot fi:

 • caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor;
 • caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice și confecții diverse;
 • caiete de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri în funcțiune;
 • caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor și conținutul cărții tehnice.

3. Conținutul caietelor de sarcini. Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

 • nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de execuție, care guvernează lucrarea;
 • descrierea obiectivului de investiții; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
 • descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție specifice și etapele privind realizarea execuției;
 • măsurători, probe, teste, verificări și altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuției obiectivului de investiții;
 • proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiții;
 • standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul execuției, produselor/materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;
 • condiții privind recepția.

V. Liste cu cantități de lucrări.

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:

 • centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
 • centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
 • listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
 • listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
 • fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);
 • listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate utiliza formularul F3.).

NOTĂ: Formularele F1-F5, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

VI. Graficul general de realizare a investiției publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investiției publice reprezintă eșalonarea fizică a lucrărilor de investiții/intervenții.

NOTĂ: Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.

B. PIESE DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuție pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, de regulă, se compun din:

1. Planșe generaleSunt planșe de ansamblu și cuprind:

 • planșa de încadrare în zonă;
 • planșele de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice;
 • planșele topografice principale;
 • planșele de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și a recomandărilor privind lucrările de fundare;
 • planșele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanțelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor și distanțelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor și altele asemenea;
 • planșele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent și deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele și echipamentele de lucru, precum și a altor informații și elemente tehnice și tehnologice;
 • planșele principale privind construcțiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secțiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și cerințele specifice ale oțelului, clasa betoanelor, protecții și izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității solului, a coroziunii și altele asemenea;
 • planșele de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare.

2. Planșele aferente specialitățilorSunt planșe cu caracter tehnic, care definesc și explicitează toate elementele construcției. Se recomandă ca fiecare obiect subteran / suprateran să fie identificat prin număr / cod și denumire proprii. Planșele principale se elaborează pe obiecte și, în general, cuprind:

2.1. Planșe de arhitectură. Definesc și explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea acestora și alte informații de această natură:

 • planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran și suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea funcțiunilor și finisaje, cu mobilier reprezentat;
 • secțiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;
 • fațade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal existent, după caz.

2.2. Planșe de structură. Definesc și explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea și execuția structurii de rezistență, cu toate caracteristicile acesteia, și cuprind:

 • planurile infrastructurii și secțiunile caracteristice cotate;
 • planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate;
 • descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj (numai în situațiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea și montajul.

2.3. Planșe de instalații. Definesc și explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea și execuția instalațiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea.

2.4. Planșe de utilaje și echipamente tehnologice. Vor cuprinde, în principal, planșele principale de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, detalii montaj, și anume:

 • planșe de ansamblu;
 • scheme ale fluxului tehnologic;
 • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
 • scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice;
 • planșe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, sarcinilor și a altor informații de aceeași natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
 • diagrame, nomograme, calcule inginerești, tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcțiune și exploatării;
 • liste cu utilaje și echipamente din componența planșelor tehnologice, inclusiv fișe cuprinzând parametrii, performanțele și caracteristicile acestora.

2.5. Planșe de dotări. Cuprind planșe de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi, tablouri de dotări și altele asemenea, pentru:

 • piese de mobilier;
 • elemente de inventar gospodăresc;
 • dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
 • dotări necesare securității muncii;
 • alte dotări necesare în funcție de specific.

NOTĂ: La elaborarea proiectelor, materialele, confecțiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice și echipamentele vor fi definite prin parametri, performanțe și caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferințe sau să restrângă concurența. Caracteristicile tehnice și parametrii funcționali vor fi prezentați în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător).

C. DETALII DE EXECUȚIE

Detaliile de execuție, parte componentă a proiectului tehnic de execuție, respectă prevederile acestuia și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții.

În funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, precum și în cazul obiectivelor de investiții a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții (proiectantul va specifica pe planșe care sunt detaliile de execuție ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel).

Detaliile de execuție pot fi de 3 tipuri:

 • detalii de execuție privind soluționările elaborate de proiectant;
 • detalii de execuție pentru echiparea obiectivului de investiții, în timpul execuției, cu aparatură și echipamente, realizate cu respectarea datelor și informațiilor oferite de către furnizorii acestora;
 • detalii de execuție curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuție care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor.

În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenței tehnice, trebuie să supervizeze întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, indiferent de elaboratorul acestora.

5. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada realizarii executiei Proiectare poduri

Pe toata durata de executie a lucrarilor de investitii, proiectantul va asigura asistenta tehnica, conform obligatiilor contractuale si reglementarilor legale. Prin asistenta tehnica se doreste indeplinirea de catre proiectant a urmatoarelor obligatii:

 1. emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren
 2. emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare
 3. verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul executiei au aparut situatii neprevazute
 4. emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice modificare, suplimentare sau renuntare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati
 5. participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate lunar si ori de cate ori este nevoie
 6. urmarirea respectarii prevederilor din proiect, a programului calitatii si respectarea normelor in vigoare atat de catre Antreprenor cat si de catre inginer
 7. in cazul modificarilor de solutii, obtinerea vizelor din partea verificatorilor de proiecte atestati, conform prevederilor legate in vigoare
 8. prezenta proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicita de catre autoritatea contractanta
 9. pregatirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de catre Inspectia de Stat in Constructii
 10. participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de proiectant, pe parcursul executiei
 11. colaborare permanenta cu autoritatea contractanta, antreprenor, diriginte de santier, inginer si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricarei solicitari venite din partea acestora)
 12. emiterea de acte si documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul executiei si pentru finalizarea proiectului
 13. participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmirea referatului proiectantului
 14. participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei. Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele realizarii ei, de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor, prin grija dirigintelui de santier, inginerului si a antreprenorului, fara a se percepe costuri suplimentare
 15. elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la terminarea lucrarilor si prezentarea acesteia in cadrul manualului de intretinere a investitiei
 16. intocmirea de rapoarte trimestriale si ori de cate ori considera ca este necesar pentru semnalarea anumitor situatii identificate in teren
 17. alte activitati care revin proiectantului conform legii in perioada de realizare si in perioada de garantie a lucrarilor.

Proiectare poduri

Open chat
Suntem aici sa va oferim informatii
Buna ziua! Cu ce va putem ajuta?
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security